ตำรวจจราจรตรวจผู้กระทำผิด ตามกฎหมายจราจรใหม่

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย และเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและสร้างความปลอดภัยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกภาคส่วน รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยกฎหมายจราจรใหม่จะมีรายละเอียดสำคัญอะไรบ้าง เรามาสรุปให้รู้กันในบทความนี้

สรุป อัตราโทษ ค่าปรับตามกฎหมายจราจรใหม่

อุบัติเหตุจราจรสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าผู้ขับขี่จะปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพียงใดก็ตาม โดยอุบัติเหตุที่ว่ามานี้เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด

ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นได้ รวมถึงมีโทษและค่าปรับตามกฎหมายจราจรฉบับใหม่

โดยกฎหมายจราจรใหม่ มีการปรับอัตราโทษและเพิ่มบทลงโทษสำหรับความผิดหลายกรณี มีรายละเอียดดังนี้

 • ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ฝ่าฝืนเครื่องหมายทางม้าลาย ไม่หยุดให้คนข้าม มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท
 • ขับรถย้อนศร มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ไม่สวมหมวกนิรภัย มีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตหรือร่างกายผู้อื่น มีโทษปรับ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถตู้ รถกระบะ หากผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่รัดเข็มขัดนิรภัย ปรับสูงสุด 2,000 บาท
 • ไม่ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดก่อนหรือระหว่างการขับขี่ จำคุกไม่เกิน 1 ปี มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • แข่งรถบนถนนทางสาธารณะ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 5000-10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นอกจากนี้ ยังมีการปรับอัตราโทษอื่น ๆ อีก สามารถเข้าไปดูได้ที่ พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565

รู้จัก เกณฑ์ตัดคะแนนความประพฤติผู้ขับขี่

กฎหมายจราจรใหม่ นอกจากมีการปรับอัตราโทษใหม่แล้ว ยังได้กำหนดระบบตัดคะแนนสำหรับผู้ขับขี่ที่กระทำความผิด เป็นมาตรการที่เสริมในการสร้างวินัยการขับขี่เพิ่มเติมจากการออกใบสั่ง สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขับขี่ไม่ว่าจะกี่ชนิดก็ตาม ซึ่งหากทำผิดตามกฎจราจรในข้อหาที่ระบุไว้จะถูกตัดคะแนนตามที่กำหนด

สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ตัดคะแนนความประพฤติ

 • ผู้มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนมีคะแนนความประพฤติ 12 คะแนน
 • ผู้ขับรถต้องมีใบขับขี่ และทุกครั้งที่ขับรถต้องพกใบขับขี่ไปด้วย
 • เจ้าหน้าที่จะบันทึกการกระทำผิดตามใบสั่งด้วยระบบ PTM และจะถูกตัดคะแนนตามข้อหาที่กำหนด
 • หากถูกตัดคะแนนจนเหลือ 0 คะแนน จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ (ทุกประเภท) เป็นเวลา 90 วัน
 • หากฝ่าฝืนการขับรถในช่วงถูกพักใบขับขี่ มีโทษจำคุกนาน 3 เดือน และ / หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
 • หากถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 3 ภายในรอบ 3 ปี อาจถูกพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน
 • ภายใน 1 ปี หากถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่เป็นครั้งที่ 4 คุณอาจถูกเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

เกณฑ์ในการตัดคะแนนพฤติกรรมผู้ขับขี่ทันทีเมื่อทำผิด

สำหรับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดคะแนนพฤติกรรมของผู้ขับขี่จะถูกตัดตามระดับความรุนแรงของความผิด โดยกำหนดให้ความผิดระดับที่ 1 ตัด 1 คะแนน ไปจนถึงระดับสูงสุดระดับ 4 ตัด 4 คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การตัด 1 คะแนน

 • ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกกันน็อก
 • ขับรถโดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
 • ขับรถด้วยความเร็วเกินที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือตามเครื่องหมายจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทาง
 • ขับรถบนทางเท้า โดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย
 • ไม่หลบหรือจอด เพื่อให้รถฉุกเฉินได้ผ่านก่อน
 • ขับรถโดยประมาทหรือน่าหวาดเสียว
 • ขับรถไม่ติดป้ายทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลง / ปิดบังบางส่วนของป้ายทะเบียน
 • ไม่ติดป้ายภาษี

ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

2. การตัด 2 คะแนน

 • ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร หรือเครื่องหมายจราจรที่มีคำว่า “หยุด”
 • ขับรถย้อนศร
 • ขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่

3. การตัด 3 คะแนน

 • ขับรถในขณะหย่อนความสามารถ
 • ขับผิดวิสัยคนขับรถธรรมดา โดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
 • ขับรถชนแล้วหนี ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน รวมถึงไม่แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ

4. การตัด 4 คะแนน

 • ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมึนเมาอื่น ๆ
 • ขับรถในขณะเสพยาเสพติดให้โทษ
 • แข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น หรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น

 

ขับรถในขณะเมาสุรา

เกณฑ์ตัดคะแนนเมื่อไม่ชำระค่าปรับในใบสั่ง

 • หากทำผิดกฎหมายจราจรใหม่ใน 20 ฐานความผิด ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุใด ๆ หรือไม่ชำระค่าปรับจราจร จะถูกตัดคะแนนตั้งแต่ 1-4 คะแนน (ขึ้นอยู่กับความผิดที่กระทำ)
 • หากได้รับใบสั่งและไม่ชำระค่าปรับโดยไม่มีเหตุอันสมควร จะถูกหัก 1 คะแนน

ช่องทางชำระค่าปรับ ใบสั่งใบขับขี่

 • แอปพลิเคชัน Krungthai Next
 • เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
 • ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • CenPay ของเครือ CENTRAL Group
 • จุดบริการที่มีเครื่องหมาย PTM ที่แสดงถึงหน่วยบริการชำระเงินค่าปรับตามใบสั่งโครงการ PTM
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1193

เกณฑ์การคืนคะแนนตามกฎหมายจราจรใหม่

ผู้ที่โดนตัดคะแนนสามารถได้รับคะแนนคืนได้ด้วยการเข้าอบรมกับกรมการขนส่งทางบก หรือรอให้ครบ 1 ปี ระบบจะคืนคะแนนให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ที่สามารถอบรมได้ก็ต่อเมื่อมีคะแนนเหลือน้อยกว่า 6 คะแนน ซึ่งการอบรมครั้งแรก ได้รับคืนทั้งหมด 12 คะแนน ครั้งที่ 2 ได้ไม่เกิน 6 คะแนน

กรมการขนส่งทางบก

แนะนำช่องทางการตรวจสอบคะแนนใบขับขี่

ช่องทางที่ 1 : เว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ผ่านเว็บไซต์ใบสั่งจราจรออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ptm.police.go.th/eTicket/#/ จากนั้น เลือกเมนู “ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ” และใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขใบขับขี่ จากนั้นกด “ตรวจสอบ”

ช่องทางที่ 2 : แอปพลิเคชัน KHUB DEE

ผู้ขับขี่สามารถตรวจสอบคะแนนใบขับขี่ได้ผ่านแอปพลิเคชัน KHUB DEE จาก App Store หรือ Google Play จากนั้น เข้าสู่ระบบด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขใบขับขี่ จากนั้น เลือกเมนู “ใบขับขี่” และกด “ตรวจสอบคะแนน”

นอกจากกฎหมายจราจรใหม่ที่ออกมาเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้ว อย่าลืมเลือกทำประกันภัยชั้น 1 กับ SOMPO ตามใจ ที่พร้อมช่วยดูแลคุณเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างครบถ้วน! รวมถึงสามารถโทรติดต่อเมื่อต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ