ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่เกิดจากอุบัติเหตุ

 

อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝัน ทำให้ต้องเสียเวลาในการซ่อมแซมรถยนต์ อีกทั้งยังทำให้ต้องเสียโอกาสอีกมากมายในการใช้ประโยชน์จากรถ โดยเฉพาะความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก จึงมี ‘ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ’ ไว้คอยเกื้อหนุนประโยชน์ให้ฝ่ายที่ถูกชนจากอุบัติเหตุ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักว่าคืออะไร วันนี้เราจะพาไปไขข้อสงสัยเพื่อสามารถเรียกร้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดกัน

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ คือ เงินชดเชยที่ฝ่ายถูกทำให้ประสบอุบัติเหตุสามารถเรียกร้องได้จากบริษัทประกันภัยของฝ่ายที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้เป็นค่าเดินทางในระหว่างที่รถของตนกำลังซ่อมอยู่ เนื่องจากต้องสูญเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์จากรถไป โดยมีประโยชน์ ดังนี้

 • ช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่สามารถนำรถยนต์ไปใช้ได้
 • ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นฝ่ายถูกสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างการซ่อมแซมรถยนต์

สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ในกรณีไหนบ้าง

โดยทั่วไปแล้วผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกทำให้ประสบอุบัติเหตุสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ทำประกันภัยรถยนต์อยู่แล้ว โดยที่รถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่สามารถซ่อมแซมได้ ซึ่งยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับคู่กรณีที่ส่งผลต่อการเรียกค่าขาดประโยชน์ ดังนี้

กรณีชนแบบมีคู่กรณี

ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ถูกทำให้ประสบอุบัติเหตุสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์กับบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้โดยตรง โดยบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมรถยนต์และค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถให้ หากคู่กรณีไม่ได้มีประกัน หรือมีประกันที่ไม่ได้ครอบคลุมความคุ้มครองในด้านนี้ ก็ยังสามารถเรียกค่าขาดประโยชน์ได้โดยตรงแต่ควรทำหนังสือระบุรายละเอียดค่าเสียหายและกำหนดระยะเวลาจ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานป้องกันในกรณีที่คู่กรณีไม่ยอมชดใช้ค่าขาดประโยชน์ตามที่ระบุไว้

 

รถชนแบบมีคู่กรณี

 

กรณีชนแบบไม่มีคู่กรณี

ตามปกติแล้วเงินชดเชยจากการเกิดอุบัติเหตุจะสามารถเรียกร้องได้เมื่อมีคู่กรณีเท่านั้น แต่หากผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นฝ่ายประสบอุบัติเหตุทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ไว้ บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถในกรณีชนแบบไม่มีคู่กรณีได้ตามเงื่อนไข ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้นอื่นที่ไม่มีความคุ้มครองตรงส่วนนี้

ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้งาน ควรบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงควรเก็บรักษาใบเสร็จค่าเดินทาง ค่าเช่ารถไว้เป็นหลักฐาน เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกร้องและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง

 

อัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์

 

อัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ

ค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมถูกกำหนดอัตราขั้นต่ำไว้โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ดังนี้

 • รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมคนขับ สามารถเคลมได้อัตราไม่น้อยกว่า 500 บาท/วัน โดยจะได้รับตามจำนวนวันที่รถเข้าซ่อม
 • รถยนต์รับจ้างสาธารณะ ไม่เกิน 7 ที่นั่ง รวมคนขับ สามารถเคลมได้อัตราไม่น้อยกว่า 700 บาท/วัน โดยจะได้รับตามจำนวนวันที่รถเข้าซ่อม
 • รถยนต์ทุกประเภทแบบเกิน 7 ที่นั่ง สามารถเคลมได้อัตราไม่น้อยกว่า 1,000 บาท/วัน โดยจะได้รับตามจำนวนวันที่รถเข้าซ่อม

สำหรับรถประเภทอื่นที่ไม่ได้ถูกกำหนดอัตราไว้ เช่น รถจักรยานยนต์ รถบิ๊กไบค์ หรือรถบรรทุก ก็สามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ได้เช่นกัน โดยให้พิจารณาจากหลักฐานความเสียหายที่แท้จริงตามแต่ละกรณี

ต้องเตรียมตัวอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง

บริษัทประกันภัยแต่ละแห่งอาจเรียกร้องเอกสารต่างกันไป แต่เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการติดต่อดำเนินการ ควรเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้ให้พร้อม ดังนี้

 • เอกสารใบเคลม หรือใบรับรองความเสียหายรถยนต์
 • เอกสารนำรถยนต์เข้าซ่อมที่กำหนดวันส่งรถ-รับรถไว้ชัดเจน
 • สำเนาทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาใบขับขี่รถยนต์
 • เอกสารประกอบการใช้รถยนต์แต่ละวัน
 • ใบเสร็จค่าเช่ารถ หรือค่าใช้จ่ายการเดินทางในระหว่างที่ใช้รถไม่ได้
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
 • หนังสือเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ระหว่างซ่อมรถ

เมื่อรวบรวมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงขั้นตอนในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. ติดต่อบริษัทประกันภัยของคู่กรณีเพื่อแจ้งความประสงค์ในการเรียกร้องค่าขาดประโยชน์
 2. เตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อให้บริษัทประกันภัยจะพิจารณาตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน
 3. หากบริษัทประกันภัยพิจารณาแล้วพบว่า ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นฝ่ายถูกมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยค่าขาดประโยชน์ บริษัทประกันภัยจะแจ้งให้ทราบถึงจำนวนเงินค่าขาดประโยชน์ที่ต้องชำระ
 4. ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นฝ่ายถูกชำระค่าธรรมเนียมการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
 5. บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าขาดประโยชน์ให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ที่เป็นฝ่ายถูก

นอกจากค่าขาดประโยชน์รถยนต์ที่ควรได้รับแล้ว การซ่อมแซมรถยนต์ที่เสียหายก็ถือเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้กัน เพราะต้องเลือกซ่อมกับศูนย์ที่เชื่อถือได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มองหาตัวช่วยในการดูแลรถให้หายห่วง เลือก SOMPO ตามใจ ประกันรถยนต์ที่ร่วมบริการซ่อมศูนย์ทางการของรถยนต์หลายยี่ห้อครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารถยนต์ของคุณจะได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและได้รับการซ่อมแซมด้วยอะไหล่แท้ สนใจเช็กราคาและซื้อผ่านทางออนไลน์ได้เลย!

เช็คเบี้ยประกันรถยนต์ SOMPO ตามใจ

ข้อมูลอ้างอิง:

 1. ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์. สืบค้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 จาก https://guruprakanphai.oic.or.th/

About The Author

บทความอื่นๆจากซมโปะ